CITY MIRROR

Poznań, Poland

2014

Paderewskiego Street, Poznań – side facade of the National Museum building in Poznań

The installation design restores the forgotten classicist facade of Poznań Bazaar, while still being an interesting abstract object in the public space.

Poznań Bazaar is one of the most beautiful buildings of Poznań and one of the most important buildings in the history of this city. The classicist facade – based on symmetry and rhythm accentuated by a central portico – was readable only from further perspective. It is with this intention that it was designed and in front of the building there was a square visible on the survived drawings. The National Museum built in the years 1900-1903 (then Kaiser-Friedrich-Museum) obscured the whole facade of Poznań Bazaar. Today, it is difficult to appreciate the excellent quality of this architecture, most people pass by it indifferently.

The Bazaar and Museum buildings are an excellent example of rivalry through architecture. It is also an example of how strong political dimension architecture may have. The location of Kaiser-Friedrich Museum was not accidental. Of all the available places it was a perfect location – a very prominent place and the proximity of a significant Polish institution, namely the Bazaar, was supposed to emphasize the importance of the German museum erected. A monumental architecture of the facade referred to a well-known design – which was the facade of the Berlin arsenal. In addition, the Museum built by the Germans completely obscured the facade of Poznań Bazaar from Paderewskiego Street, and above all, it prevented watching it at a sufficient distance to see its entire facade. This action was obviously not accidental – Poznań Bazaar remained a very important and influential Polish institution and became a kind of the Polish identity symbol in the city.

The city mirror installation is aimed at restoring this perspective – the possibility of seeing it with a human eye. This effect can only be achieved through the phenomenon of aberration – appearing on a rounded form, known primarily from fisheye lenses and street mirrors, which enable a wider range of vision.

The installation in the form of a mirror with a diameter of 2 meters placed on the facade of the National Museum is supposed to show again the excellence of Poznań Bazaar facade throughout its length and grandeur, which is not possible to perceive with the human eye. The fact that the mirror is mounted on the building of the National Museum in the axis of Poznań Bazaar facade further accentuates the tension in the space between the two buildings in the city center.

Technical description: The mirror made of stainless steel resistant to UV radiation, it is also impact resistant and has a long service life. Mirrors of the stainless steel are also easy to maintain and resistant to typical atmospheric exposure.

Ul. Paderewskiego, Poznań – boczna elewacja budynku Muzeum Narodowego w Poznaniu

Projekt instalacji przywraca zapomnianą elewację klasycystyczną Bazaru Poznańskiego, a jednocześnie jest ciekawym abstrakcyjnym obiektem w przestrzeni publicznej.

Bazar Poznański to jeden z najpiękniejszych budynków Poznania, a zarazem jeden z najważniejszych budynków dla historii tego miasta. Wybudowany w latach 1839-42 olśniewał wówczas przechodniów swoją główną elewacją od ulicy Paderewskiego. Klasycystyczna fasada – oparta na symetrii i rytmice podkreślonej przez środkowy portyk i zamykające elewację wieże z obu stron – była czytelna wyłącznie z dalszej perspektywy. Z takim właśnie zamysłem była ona zaprojektowana, a przed budynkiem  roztaczał się plac widoczny na zachowanych rycinach. Wybudowane w latach 1900-1903 Muzeum Narodowe (ówczesne Kaiser-Friedrich-Museum) zasłoniło w całości elewację Bazaru Poznańskiego od ulicy Nowej (dzisiejszej Paderewskiego). Dzisiaj trudno docenić doskonałą jakość tej architektury, a większość przechodniów przechodzi koło niej obojętnie.

Budynki Bazaru i Muzeum to doskonały przykład rywalizacji poprzez architekturę. To także przykład jak silny wymiar polityczny może mieć architektura. Lokalizacja Muzeum Kaiser-Friedrich nie była przypadkowa. Ze wszystkich dostępnych miejsc była to lokalizacja idealna – niezwykle eksponowane miejsce i sąsiedztwo znaczącej polskiej instytucji, jaką był Bazar, podkreślać miało rangę wznoszonego niemieckiego Muzeum. A monumentalna architektura fasady odwoływała się do znanego wzoru – jakim była fasada berlińskiego arsenału. Dodatkowo Muzeum wybudowane przez Niemców przysłoniło całkowicie elewację Bazaru Poznańskiego od ulicy Paderewskiego, a przede wszystkim uniemożliwiło jego oglądanie z wystarczającej odległości aby objąć wzrokiem całą jego fasadę. Działanie to nie było oczywiście przypadkowe – Bazar Poznański pozostał bardzo ważną i wpływową polską instytucją i stał się w przestrzeni miasta swego rodzaju symbolem polskości.

Instalacja miejskiego lustra ma na celu przywrócenie tej perspektywy – możliwości objęcia jej ludzkim wzrokiem. Taki efekt jest do osiągnięcia wyłącznie dzięki zjawisku aberracji – pojawiającym się na obłej formie, znanej przede wszystkim z obiektywów fotograficznych typu rybie oko oraz luster ulicznych, które umożliwiają szerszy zasięg widzenia na skrzyżowaniach i przy wyjazdach z parkingów podziemnych.

Instalacja w formie lustra o średnicy 2 metrów umieszczonego na elewacji Muzeum Narodowego ma na nowo ukazać doskonałość elewacji Bazaru Poznańskiego w całej swojej długości i okazałości, co nie jest możliwe do objęcia ludzkim wzrokiem. Fakt, że lustro umieszczone jest na budynku Muzeum Narodowego w osi fasady Bazaru Poznańskiego podkreśla dodatkowo napięcie w przestrzeni pomiędzy tymi dwoma budynkami w centrum Poznania.

Opis techniczny: Lustro wykonane ze stali nierdzewnej odporne na promieniowanie UV, jest także odporne na uderzenia i warunki atmosferyczne oraz charakteryzuje się długą żywotnością. Wykonane ze stali nierdzewnej lustra uliczne są doskonale wypolerowane, dzięki czemu różnica we współczynniku odbicia obrazu w porównaniu z lustrami szklanymi jest w zasadzie nierozpoznawalna dla ludzkiego oka. Lustra ze stali nierdzewnej charakteryzują się także łatwą konserwacją i są odporne na typowe oddziaływanie atmosferyczne.